Co to jest PKB?

Co to jest PKB?

PKB to ekonomiczny pomiar produkcji danego kraju. Nie obejmuje on pracy na czarno i pracy nieodpłatnej, która jest trudna do zmierzenia. Na przykład, piekarz, który produkuje chleb dla swojej rodziny nie jest uwzględniony w PKB, ale składniki, których używa do produkcji tego chleba są uwzględnione. Ale piekarz, który produkuje chleb dla klientów jest włączony do PKB.

Ten artykuł został przygotowany we współpracy z pozycztu.pl

Realny PKB

Realny PKB jest miarą produkcji gospodarczej skorygowanej o zmiany cen. Przekształca on nominalny PKB we wskaźnik ilości całkowitej produkcji. Miara ta jest używana do oszacowania wielkości gospodarki. Realny PKB danego kraju może być wyższy lub niższy niż jego nominalny PKB. Jeśli jest wyższy, wtedy kraj doświadcza większego tempa wzrostu.

Realny PKB jest iloczynem produkcji danego kraju i często jest wyrażany jako procent PKB danego kraju. Ta miara aktywności gospodarczej jest skorygowana o inflację, więc jest bardziej reprezentatywna dla rzeczywistej aktywności gospodarczej niż nominalny PKB. Nominalny PKB, z drugiej strony, jest oparty na cenach rynkowych w okresie, który jest mierzony.

Realny PKB ma duży wpływ na giełdę, która reaguje na dane kwartalne. Wzrost realnego PKB może być dodatni lub ujemny, co wpływa na nastroje dotyczące gospodarki i przyszłości. Jeśli wzrost realnego PKB jest zbyt niski, gospodarka prawdopodobnie znajdzie się w recesji. Ponadto dane te mogą wpływać na działania decydentów politycznych.

Realny PKB jest często używany przez ekonomistów do porównywania gospodarek. Miara ta jest użyteczna, ponieważ daje bardziej przejrzysty obraz produkcji gospodarczej i odzwierciedla ceny bez uwzględnienia inflacji. Dlatego też realny PKB jest lepszym wskaźnikiem kondycji gospodarki.

Nominalny PKB

Nominalny PKB mierzy ogólną wartość dóbr i usług wyprodukowanych w granicach kraju. BEA oblicza tę całkowitą produkcję, a następnie dostosowuje liczby, aby uwzględnić podwójne liczenie. Jest to konieczne, aby uniknąć podwójnego liczenia towarów takich jak tarcica sprzedawana do sklepu z narzędziami i wykonawcy.

Nominalny PKB mierzy wartość produkcji gospodarczej danego kraju w cenach bieżących. Zawiera efekty inflacji i innych indeksów rynkowych. Nominalny PKB nie jest precyzyjną miarą wzrostu PKB, głównie dlatego, że jest pod silnym wpływem inflacji. Inflacja może zwiększyć wartość nominalnego PKB, nawet jeśli produkcja gospodarki spadła.

PKB danego kraju może być mierzony w wartościach nominalnych lub w wartościach realnych. Obie wersje mogą być porównywane przy użyciu tych samych danych i mogą być wykorzystywane do dokonywania porównań. Główną różnicą między nominalnym PKB a realnym PKB jest sposób, w jaki liczby zostały skorygowane. Inflacja i deflacja zmieniły wartość pieniądza, więc liczby będą się różnić o pewną wartość.

Obecnie Rezerwa Federalna ściśle monitoruje nominalny PKB. Jeśli zauważy, że inflacja spada poniżej celu, może zdecydować się na obniżenie stóp procentowych. To pomoże stymulować wydatki, ponieważ koszt pożyczki będzie niższy. W rezultacie konsumenci będą mogli szybciej dokonać dużych zakupów.

W przeliczeniu na ceny stałe PKB

Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą wzrostu gospodarczego. Oblicza się go poprzez pomnożenie wartości wyprodukowanych dóbr przez ilość wyprodukowaną w danym roku. Ponadto, liczba ta jest często podawana w cenach stałych, więc porównanie między różnymi latami może być przydatne. W dalszej części artykułu porównamy PKB w cenach stałych z jego odpowiednikiem w cenach bieżących.

Różnica między PKB w cenach bieżących a PKB w cenach stałych zależy od sposobu obliczania PKB i usunięcia wskaźnika inflacji. Różnica ta jest ważna, ponieważ wzrost PKB w cenach bieżących niekoniecznie odzwierciedla aktywność gospodarczą. Dlatego też PKB w cenach stałych może być stosowany jako bardziej wiarygodna miara gospodarcza.

PKB w cenach stałych jest znany jako PKB realny. Jest on mniej wiarygodny, gdy ceny zmieniają się szybko, ponieważ małe błędy w pomiarach sumują się w czasie. Na przykład, 12% wzrost nominalnego PKB przy inflacji 10% daje 2% wzrost realnego PKB. Jeśli jednak inflacja wynosi 11%, wartość ta staje się realna tylko w 1%. Zjawisko to nazywane jest “price/volume split”, a komentatorzy często kwestionują tę praktykę w czasach gwałtownych zmian cen.

PKB może być również mierzony w parytecie siły nabywczej. Ta miara daje wyobrażenie o tym, ile pieniędzy ma dany kraj w swojej gospodarce na jednego mieszkańca. Nie uwzględnia ona jednak gospodarki nieformalnej, która charakteryzuje się pracą opiekuńczą i pracą w domu. Nie uwzględnia również wartości transakcji między przedsiębiorstwami. Dlatego może być wykorzystywany do porównywania krajów na podstawie ich PKB per capita.

Metody obliczania PKB

PKB oblicza się, patrząc na aktywność gospodarczą w obrębie danego kraju. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów. Jedna metoda polega na sprawdzeniu wartości dóbr wyprodukowanych w granicach kraju. Druga metoda skupia się na ilości świadczonych usług. Metody te mierzą PKB poprzez całkowitą wartość dóbr i usług wyprodukowanych w granicach kraju.

Wydatki rządowe nie są uwzględniane w PKB, ponieważ obejmuje on jedynie wydatki na dobra i usługi. Jednak wiele krajów posiada programy opieki społecznej, które zapewniają emerytom emerytury, a także przeznaczają pieniądze dla osób o niższych dochodach. Są one nazywane płatnościami transferowymi i nie są wliczane do PKB. Dzieje się tak dlatego, że wysokość wydatków rządowych nie odzwierciedla tego, czy kraj produkuje lub dostarcza dobra i usługi, czy też nie.

Metoda wartości dodanej jest metodą bardziej szczegółową i obejmuje koszty związane z każdym etapem produkcji. Na przykład, w kalkulacji PKB, koszt wyprodukowanego chleba powinien zawierać koszty transportu dla rolnika, oraz koszty wynajmu piekarni. Wreszcie, wartość dodana powinna obejmować kwotę zapłaconą przez klientów za chleb.

Najpowszechniej stosowaną metodą pomiaru aktywności gospodarczej jest Produkt Krajowy Brutto. Ta miara PKB mierzy wartość dóbr i usług wyprodukowanych w danym okresie czasu. Może to obejmować wszystko, od nowej pralki po strzyżenie włosów. Metoda ta jest również niedokładna, ponieważ nie uwzględnia działalności między przedsiębiorstwami. Metoda ta pomija również wydatki pośrednie, co czyni ją mniej wrażliwą na wahania gospodarcze.

Import – eksport

Import jest ważny, ponieważ zapewnia konsumentom więcej opcji niż mogliby znaleźć w kraju. Produkty te są również zazwyczaj tańsze niż towary produkowane w kraju, co pomaga zarządzać budżetami domowymi. Import ma szeroki zakres implikacji ekonomicznych, w tym wpływ na PKB, kurs walutowy, stopy procentowe i inflację. Rosnący import i rosnący deficyt handlowy może negatywnie wpłynąć na kurs walutowy danego kraju. Z drugiej strony, silna waluta krajowa może stymulować eksport i ograniczać import.

Import i eksport są podstawowymi składnikami PKB. Import to dobra i usługi produkowane poza granicami kraju, natomiast eksport to dobra i usługi produkowane w kraju i sprzedawane za granicą. Całkowita wartość eksportu minus całkowita wartość importu wskazuje, że dany kraj ma nadwyżkę handlową.

Bilans handlowy między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami wpływa na cenę towarów i oprocentowanie kart kredytowych. Import i eksport zmieniają się w zależności od popytu krajowego i trendów w gospodarce światowej, ale niektóre duże kategorie pozostały stosunkowo stabilne w ostatnich latach. Import, w tym surowców, wyposażenia kapitałowego i dóbr pośrednich, jest ważnym elementem gospodarki danego kraju.

Ogólna wartość importu ogólnego to całkowita wartość towarów importowanych z zagranicy i natychmiast wprowadzonych do kanałów konsumpcyjnych, magazynów i stref handlu zagranicznego. W Stanach Zjednoczonych wartość ta wynosi około 20 mld USD. Zazwyczaj wartość importu jest większa niż wartość eksportu. Jednak w niektórych krajach eksport jest większy niż import.

Źródła PKB

PKB jest mierzony przez szereg różnych źródeł. Wstępne oszacowanie PKB jest publikowane przez BEA i jest oparte na publicznie udostępnionych danych. Stosowana metodologia to “równanie pomostowe” i techniki ekonometryczne. Pozostałe dwa źródła PKB to szacunki pochodzące z sektora prywatnego i rządowego.

Ogólnie rzecz biorąc, PKB reprezentuje całkowity dochód narodowy gospodarki. Obejmuje on płace, czynsz, odsetki i zyski przedsiębiorstw. Na przykład, gdy kraj ma wysoki PKB, wtedy konsumenci są bardziej skłonni do wydatków. Z drugiej strony, PKB danego kraju może spaść, jeśli zaufanie konsumentów jest niskie. Inwestycje są kolejnym źródłem PKB i obejmują wydatki kapitałowe przedsiębiorstw. Inwestycje umożliwiają przedsiębiorstwom rozszerzenie działalności i zwiększenie ogólnej zdolności produkcyjnej gospodarki, co z kolei zwiększa zatrudnienie.

Podczas gdy główne źródła wzrostu PKB znajdują się w Europie i Azji, Stany Zjednoczone i niektóre duże rynki wschodzące również wykazały poprawę wyników. Oczekuje się, że ostatnie przepisy podatkowe w Stanach Zjednoczonych również pobudzą wzrost w tym kraju w ciągu najbliższych kilku lat. Zapewni ono wyjątkowe krótkoterminowe zachęty inwestycyjne i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki partnerów handlowych USA. Jednak ten impuls prawdopodobnie powiększy deficyt na rachunku obrotów bieżących i wzmocni dolara.

Istnieją również pewne źródła PKB, które nie są uwzględnione w danych. Na przykład, PKB nie obejmuje nielegalnej działalności, takiej jak prostytucja lub działalność na czarnym rynku. Nie obejmuje również dochodów generowanych przez zagraniczne firmy lub przekazywanych zagranicznym inwestorom.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *